Hållbar filtreringsteknik

Tetra Pak tar ansvar för miljön och ligger i framkant med en målmedveten strategi som fokuserar på hållbar användning av naturresurser med hänsyn till våra kunders lönsamhet och hållbarhet. Med hjälp av innovativ teknik utvecklar vi hela tiden nya sätt att minska resursförbrukningen, produktavfall och spillvatten från livsmedelsproducenter som ska skydda miljön: ​​​

VarioBoost energisparande programvara 

Programvaran optimerar varvtalsregleringen av matarpumparna automatiskt och ger därmed en energibesparing på upp till 50 procent. VarioBoost är en integrerad del av de nya Tetra Pak-membranfiltreringslösningarna. 

Patent på programvaran väntar. ​

Fördelar

 • Programvaran underlättar för matarpumparna att köras med lägsta möjliga hastighet utan att förändra membranfiltreringsanläggningens prestanda

 • Minskat behov av kylning, vilket ökar energibesparingen

 • Längre membranlivslängd

 • Lägre risk att membran deformeras eftersom flödet över membranen minskar

Återvinning av vitt vatten

Vitt vatten är det första spolvattnet i samband med rengöring av en processlinje efter produktion. Det innehåller ungefär 1/3 mjölk och 2/3 vatten.

Med hjälp av omvänd osmosfiltrering kan värdefulla fasta ämnen från spolvattnet utvinnas och vattnet återvinnas.

Beroende på lokal lagstiftning kan mjölkens fasta ämnen användas för:

 • Yoghurt

 • Glass

 • Ost

 • Fermenterade produkter

Fördelar

 • Inget produktavfall

 • Betydligt mindre vattenutsläpp och annat avlopp

 • Återanvändning av vatten, mindre vattenförbrukning

 • Mycket kort återbetalningstid

Grön spolning

Grön spolning är en mycket resursbesparande, programvarubaserad lösning för effektiv spolning av en membranfiltreringsanläggning.
Jämfört med en vanlig helspolning minskas vattenförbrukningen och flödesvolymen som krävs för en effektiv spolning.

Fördelar

 • Spolningstid och resursanvändning upp till 40 procent mindre jämfört med en vanlig helspolning

 • Betydligt mindre vattenutsläpp och annat avlopp

CIP-återvinning (Cleaning In Place (CIP))

Rengöring av mjölkpulverfabriker kräver stora volymer lut.

Efter CIP (rengöring på plats) innehåller luten upplöst och uppslammat material, vilket gör det olämpligt för direkt användning i en ny CIP-sekvens.

Som alternativ till att slänga stora kvantiteter förbrukat lut, har Tetra Pak utvecklat en separeringsmetod som återanvänder 70–90 procent av den använda luten.

Fördelar

 • Minskad kemisk förbrukning

 • Effektivare rengöring

 • Betydligt mindre vattenutsläpp och annat avlopp

 • Återanvändning av vatten, mindre vattenförbrukning

 • Ingen energiförlust från kylning eller uppvärmning, eftersom processen kan köras vid 80° C, vilket gör att luten inte behöver kylas före separering

Vattenåtervinning och besparingar

Vatten är en viktig del i all livsmedelsproduktion. Tillgång till vatten och lokal lagstiftning kan påverka den dagliga verksamheten.

Fokus på vattenåtervinning och besparingar gör verksamheten mer robust mot vattenrelaterade problem och skapar en mer hållbar företagsprofil.

Vårt vattenkompetenscenter erbjuder en utvärdering av de olika vattensidoströmmarna inom mejeri- och livsmedelsproduktion, innefattande:

 • Inledande screening på plats och anpassning till aktuell situation och problem

 • Bedömning av befintlig praxis och tillgängligt material

 • Anpassning till lokal lagstiftning

 • Förslag till förbättringar

 • Test av applikationer.

ESA™

ESA™ eller Energy Saving ATD (Anti-Tele­scoping Device) är en teknik som kraftigt minskar membranfiltreringsanläggningars energiförbrukning.

Fördelar

 • 10–40 % minskat flöde i spiralerna (energibesparingar)

 • Mindre behov av avkylning

 • Större membranyta/kapacitet med samma installerade effekt

 • Möjlighet till energibidrag i vissa länder

Koncentration

Transport av mjölk, vassle och andra livsmedelsprodukter för vidare bearbetning bidrar starkt till miljöavtrycket och är kostsamt.

Koncentration av produkten med hjälp av omvänd osmos tar emellertid bort vatten selektivt från produkten och ökar det fasta innehållet.

Därför är det möjligt att transportera tre eller fyra gånger så mycket torrvara per transportenhet. 

Fördelar

 • Betydligt mindre transportkostnader (två tredjedelar)

 • Minskat CO2-utsläpp

 • Återbruk av överskottsvatten som processvatten 

Vattenåtervinningsbroschyr

Vattenåtervinning och besparingsbedömning

Vatten är en viktig del i all livsmedelsproduktion. Tillgång till vatten och lokal lagstiftning kan påverka den dagliga verksamheten. Fokus på vattenåtervinning och besparingar gör verksamheten mer robust mot vattenrelaterade problem och skapar en mer hållbar företagsprofil. Den ekonomiska aspekten är en viktig del av alla lösningar.

För mer information om denna produkt. Kontakta oss.