MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Vi eftersträvar en arbetskultur där mångfalden är självklar, uppenbar och uppskattad för de fördelar den ger oss. Företagets fortsatta framgång är beroende av att vi upprätthåller en personalstyrka som präglas av mångfald och där varje medarbetare respekteras, inkluderas, engageras och bidrar full ut.

Panelen för mångfald och inkludering

Under 2017 genomförde vår panel för mångfald och inkludering (D&I-panelen) – en representantgrupp med 19 män och kvinnor från hela Tetra Pak – en kvalitativ och kvantitativ granskning av företagets resultat på området mångfald och inkludering.

De presenterade följande case i syfte att förbättra mångfalden och inkluderingen inom Tetra Pak:

  • En konkurrensfördel: Att stärka vårt kundlöfte genom att erbjuda ett mångfaldsbetonat team med perspektiv som matchar de föränderliga behoven hos våra kunder och konsumenter.

  • En talangfördel: Att maximera våra resultat genom att bredda tillgången till talangfulla medarbetare och skapa en miljö där alla är engagerade och presterar på toppen av sin förmåga. 

  • En fördel i beslutsfattandet: Att nyttja kraften hos många olika perspektiv och erfarenheten för att på så sätt frigöra kreativitet och prestanda samt utmana oss själva att tänka och agera annorlunda.

Vår målbild

Med detta case i åtanke skapade vi en målbild (Desired Future State) som beskriver en respektfull och inkluderande arbetsmiljö, ett företagsövergripande engagemang och dialog kring mångfalden och dess värde samt en organisation där mångfalden återspeglar vår verksamhet och våra konsumenter.

Vi har fastställt en detaljerad baslinje som ska hjälpa oss att övervaka vår utveckling när vi genomför vår handlingsplan. I vårt arbete ska vi fokusera på ännu flexiblare arbetsformer, chefsutbildning och utbildning i fråga om karriärutveckling. Vi kommer dessutom att ha ett ökat fokus på mångfald och inkludering i vår talangutvärdering och vår rekryteringsprocess. Vi ska också bli bättre på att kommunicera kring dessa frågor, både internt och externt.

Våra styrkor och svagheter

Den prestandautvärdering som panelen för mångfald och inkludering har genomfört har hjälpt oss att identifiera styrkor och förbättringsområden i hela verksamheten.

Våra styrkor är bland annat en positiv kultur av självbestämmande och samarbete, höga engagemangsnivåer och en stark mix av nationaliteter på alla nivåer i verksamheten. När det gäller könsfrågan är vi bra på att anställa och befordra kvinnor på ledningsnivå och vi investerar fortsatt starkt i kvinnor i våra utvecklingsprogram.

Våra potentiella förbättringsområden är bland annat att öka transparensen i karriärutvecklingsprocessen och förbättra tillgången till nätverk för arbete och privatliv. Vi behöver anställa och utbilda fler kvinnor under ledningsnivå och öka andelen kvinnor på seniora chefsposter.

Övergå från att definiera till att implementera

Under 2018 övergick vi från att definiera vår strategi för mångfald och integration till att implementera den. Här är några höjdpunkter från resultaten:

  • Antalet kvinnor på högre chefspositioner ökade från 10 till 14 procent och andelen kvinnor på ledningsnivå ökade från 23 till 24 procent. Det är en betydande ökning på så kort tid.

  • Vi har fördubblat räckvidden när det gäller vår strategi för flexibla arbetsformer. Flexibla arbetsformer finns nu i samtliga länder i världen där Tetra Pak har fler än 50 anställda.

  • Vi tillhandahåller utbildning inom mångfald och inkludering för alla ledare. Vi har lanserat en kurs om inkluderande ledarskap som erbjuds alla ledare under 2019.

Inför framtiden har vi lagt fram planer för ytterligare förbättringar under 2019. Alla medlemmar av det globala ledarskapsteamet har nu en plan för hur de ska fylla luckorna i sina organisationer, och det handlar främst om hur könsfördelningen ska förbättras på ledarskapsnivå. 

Balanserad könsfördelning

Vi vill att vårt företag ska fortsätta utvecklas i riktning mot en jämn fördelning mellan könen så snabbt som möjligt. I slutet av 2018 var, för femte året i rad, 22 procent av våra anställda (24 procent av cheferna på mellannivå) kvinnor.

Vår panel för mångfald och inkludering har definierat de viktigaste förutsättningarna för att förbättra balansen mellan könen. Panelen granskade och korrigerade dessutom de befintliga personalprocesserna och deras jämställdhetsperspektiv, införde best practice, kommunicerade med det globala ledarskapsteamet om hinder som kvinnor kan möta samt fungerade som kvinnornas ambassadörer i Tetra Pak. Vi kämpar fortfarande för att rekrytera så många kvinnliga kandidater som vi skulle vilja – det råder brist på kvinnor i talangpoolerna. Det behöver göras mer för att få flickor att bli intresserade av vetenskap.

Vår nya handlingsplan för mångfald och inkludering kommer att göra oss ännu bättre på att hantera detta problem, med ett nytt friskt fokus under de kommande månaderna och åren. Särskilt objektiva, transparenta och proaktiva är vi när det gäller att öka antalet kvinnliga ledare i framtiden. Detta finns med i vår talangidentifieringsprocess, där kompetens och potential alltid är viktigare än alla andra attribut. Som ett första steg utvidgade vi vårt Future Talent-program till att omfatta praktikanter – alla geografiska områden anställer nu också praktikanter, och under 2019 vill vi också visa upp fler kvinnliga förebilder för att rasera några av de uppfattningar som finns kring kvinnor i tekniska roller.

Vill du veta mer?