MILJÖPÅVERKAN

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från anskaffning till produktion och från användning till sluthantering av våra produkter och vår utrustning.

Genom hela värdekedjan

Genom hela värdekedjan

Vårt klimatmål för 2020 är att hålla nere vår klimatpåverkan i värdekedjan till 2010 års nivåer, oberoende av företagets tillväxt. Trots att detta kräver åtgärder på alla nivåer i vår verksamhet och distributionskedja är de två viktigaste drivkrafterna för att uppnå målet att förbättra vår energieffektivitet och öka användningen av förnybar elektricitet.

Läs mer om vår syn på värdekedjan

Leverantörer

Leverantörer

Distributionskedjan står för närvarande för en betydande del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja. Vi arbetar nära leverantörspartner inom förpackningsmaterial för att identifiera effektiviseringar både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor.

Läs mer om hur vi arbetar med leverantörerna.

Tetra Paks verksamhet

Tetra Paks verksamhet

Med hjälp av WCM-principer (World Class Manufacturing) kan vi reducera energi, avfall och vatten samt göra våra fabriker och kontor mer effektiva. Samtidigt blickar vi framåt och undersöker olika tillvägagångssätt för att fortsätta styra vår påverkan även efter att vi har maximerat våra energiminskningar. Ett sätt är att öka vårt användande av förnybar elektricitet.

Läs mer om Tetra Paks verksamhet

Kunder

Kunder

Av vår totala klimatpåverkan kommer 40 procent från utrustningen som våra kunder använder. Vi hjälper kunderna att sänka sina koldioxidavtryck och kostnader med hjälp av en mer effektiv process- och förpackningsutrustning och effektivare produkter, i kombination med tjänster för att minska energianvändningen, vattenförbrukningen, avfallet och livsmedelsslöseriet.

Läs mer om vårt kundfokus

Utplattade, använda kartonger återvinns

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt och banbrytande med att se till att kartongförpackningar samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera mervärde.

Läs mer om återvinning

Läs mer om hur vi hanterar vår miljöpåverkan

​​​​​​​​​​​​​​​​