Prestandadata 2017

Råmaterial och anskaffning

Informationen som presenteras i detta avsnitt omfattar de råmaterial som används för att tillverka våra kartongförpackningar, inklusive laminat, förslutningar, sugrör, remsor och film. Diagrammet visar de relativa proportionerna för varje typ av råmaterial som ingår i våra förpackningar.

OBS! Dessa uppgifter avser räkenskapsåret 2017. Vi kommer snart att få en uppdatering om 2018 års resultat.

Råmaterialanvändning per huvudsakligt basmaterial

 

Totalt förpackningsmaterial för råmaterial, efter vikt

Antalet FSC-märkta förpackningar som vi har levererat till våra kunder har ökat stadigt sedan 2007, då vi lanserade den första FSC-märkta vätskekartongen.

Klimat och energi

Klimatpåverkan i värdekedjan

Vårt klimatmål inför 2020 är att begränsa utsläppen av växthusgaser (GHG) i hela värdekedjan till 2010 års nivåer, samtidigt som verksamheten fortsätter att växa.

GHG-utsläpp genom värdekedjan

Vår enskilt största klimateffekt har att göra med energiförbrukningen i vår egen verksamhet och på andra ställen i värdekedjan. Nära 90 procent av CHG-utsläppen i vår värdekedja kommer från våra leverantörer vid produktionen av råmaterial samt från kundernas anläggningar när de använder vår process- och förpackningsutrustning.

Översikt över klimatpåverkan i värdekedjan

I tabellen nedan presenteras en analys av de sammanlagda utsläppen i värdekedjan enligt GHG-protokollets metod. Scope 3-resultaten per kategori kan ses i Tetra Paks CDP Climate-redovisning. 

Tabell över GHG-utsläpp kiloton CO2e

*Med utgångspunkt i den marknadsbaserade Scope 2-redovisningsmetoden. Platsbaserat scope 2-resultat år 2017 är 325 kiloton CO2e.

**Innefattar följande Scope 3-kategorier: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 och 12.

***Utsläppsminskningen beräknas genom att man jämför de absoluta värdekedjeutsläppen med utsläppen förra året och år 2010 (vilket är baslinjen för klimatmålet 2020).

Om du vill veta mer om vår GHG-redovisningsmetod kan du läsa Mätning och rapportering  

 

Tetra Paks klimatpåverkan från verksamheten

I Scope 1 ingår direkta utsläpp från vår egen verksamhet, inklusive bränsleförbrukning och användande av kylmedel och lösningsmedel. I Scope 2 ingår indirekta utsläpp som är kopplade till företagets förbrukning av el, värme, ånga eller kylning. Vårt resultat för Scope 2 år 2017 beräknades med hjälp av den ”marknadsbaserade” metoden. Det innebär att vi i tillämpliga fall har använt leverantörsspecifika utsläppsnivåer, i linje med GHG-protokollets Scope 2-kvalitetskriterier, samt att våra resultat återspeglar användandet av förnybar elektricitet på våra anläggningar. Förutom att vi har minskat utsläppen i vår värdekedja har vi också minskat utsläppen inom Scope 1 och 2. ​

Under 2017 minskade våra Scope 1+2-utsläpp med 14 procent jämfört med år 2016, och vi gjorde stora framsteg i fråga om våra vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen till 2030 och 2040. De främsta drivkrafterna för att minska utsläppen har varit åtgärder för att ytterligare förbättra energieffektiviteten på våra anläggningar och den ökade användningen av förnybar elektricitet i vår verksamhet. Den största bidragande orsaken till våra Scope 1+2-utsläpp är köpt elektricitet på våra anläggningar, 73 procent.

 

GHG-utsläpp (Scope 1 och 2)

 

GHG-utsläpp (Scope 1 och 2) per utsläppskälla

Vi övervakar utsläppsintensiteten i vår förpackningsverksamhet genom att mäta genererade Scope 1+2-utsläpp per producerad miljon standardförpackningar.

 
GHG-utsläppsintensitet (Scope 1 och 2), i produktionen av förpackningsmaterial

 

Energianvändning i Tetra Paks verksamhet

I den rapporterade energianvändningen ingår inköpt elektricitet och elektricitet som genererats på plats, användande av fossila bränslen som naturgas samt fjärrvärme (varmt vatten/ånga). Elektricitet är den huvudsakliga energikällan i vår verksamhet. Bränslen används för både uppvärmning och processpecifika syften som torkning av tryckfärg.

Diagrammen nedan illustrerar den totala energiförbrukningen i vår verksamhet världen över. Energianvändningen har förblivit relativt stabil, trots ökningar av produktionen. Våra konverteringsfabriker står för 80 % av den totala energianvändningen i vår verksamhet.

 

Energianvändning
 ​
 
Energianvändning per källa
Köpt elektricitet är den huvudsakliga energikällan i vår verksamhet. Av den elektricitet som vi förbrukade år 2017, kom 45 procent från förnybara källor.
 
Energiförbrukning
 
 
Elförbrukning

Vi övervakar energiintensiteten för vår förpackningsverksamhet genom att mäta den energi som används för att producera en miljon standardförpackningar. Som visas i diagrammet nedan har denna indikator under de senaste åren förblivit stabil utan några större variationer.

 
Energiintensitet i produktionen av förpackningsmaterial


Andra utsläpp i luften

Ämnen som bryter ned ozonskiktet

Utsläpp från ämnen som bryter ned ozonskiktet kommer från läckage av CFC/HCFC.

Tetra Pak har en policy att byta ut CFC, haloner och alla andra ämnen som har potential att skada ozonskiktet mot alternativa ämnen med lägre miljöpåverkan. Sedan vi genomförde denna policy har utsläppen av ämnen som skadar ozonskiktet reducerats till försumbara nivåer. 

Ämnen som bryter ned ozonskiktet

 

Flyktiga organiska föreningar (VOC)

VOC-utsläppen uppstår huvudsakligen från lösningsmedel som används i tryckfärg och, i viss utsträckning, från produktion av tryckplåtar. Informationen nedan representerar de totala VOC-utsläppen i luften, efter reningsutrustning.

 

VOC-utsläpp i produktionen av förpackningsmaterial

 

Diagrammet nedan visar våra VOC-utsläpp per en miljon tillverkade standardförpackningar.

 

VOC-utsläppsintensitet i produktionen av förpackningsmaterial


Driftavfall

Avfall från produktionen av förpackningsmaterial

Materialavfall definieras som skillnaden mellan förbrukat råmaterial och producerat förpackningsmaterial. Materialavfallsgraden är procentsatsen för det på fabriken vägda genomsnittliga avfallet. Siffran nedan visar att förpackningsmaterialavfallet har minskat stadigt under årens lopp.

 

Förpackningsmaterialavfall

 

Hantering av driftavfall

Avfallshantering innefattar hanteringen av allt fast avfall som genereras på våra produktions- och monteringsanläggningar, inklusive produktionsavfall och annan typ av avfall från anläggningarna. Diagrammet visar andelarna avfall som återvinns, bränns med eller utan energiåtervinning, samt skickas till deponi.

 

Avfallshantering

 

Vatten

Informationen i det här avsnittet visar den totala vattenförbrukningen på Tetra Paks anläggningar. Mängden vatten vi använder är ganska blygsam, men vi försöker ändå minimera användandet i mesta möjliga mån. Våra konverteringsfabriker står för den största andelen i vattenanvändningen, följt av verksamheter som monterar maskiner och utrustning.

 

Vattenanvändning i företaget

 

Total vattenanvändning per funktion

Den främsta vattenkällan för Tetra Pak är den kommunala vattenförsörjningen (67 procent), följt av grundvatten (24 procent). År 2017 behövde kontorsfunktionerna inte rapportera sina vattenuttagskällor i den årliga insamlingen av miljödata från anläggningarna, och deras vattenanvändning rapporterades därför som övrigt/ospecificerat.

 

Vattenuttag per källa

På ungefär samma sätt som vi mäter energiintensiteten övervakar vi också hur mycket vatten som används på våra produktionsanläggningar per en miljon standardförpackningar.

Intensitet i vattenanvändningen i produktionen av förpackningsmaterial

Återvinningsdata

Global återvinningsprocent för Tetra Paks förpackningar
Totalt antal återvunna Tetra Pak-förpackningar

FSC-märkta förpackningar

Certifiering av miljöledningssystem

Tetra Pak uppfyller lagkraven med råge och tillämpar internationella miljöstandarder för att säkerställa att miljöfrågor och miljöeffekter hanteras på ett systematiskt sätt. I slutet av 2017 var 97 procent av våra fabriker certifierade enligt ISO 14001, och arbetet med att få de återstående 3 procenten klara för certifiering pågår.

​​

Relaterade länkar

Vill du veta mer?