God bolagsstyrning

För oss på Tetra Pak är god bolagsstyrning detsamma som bra affärer: vi når framgång genom att göra gott. Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Detta utgör grunden i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™ – och är en central del i alla våra intressentrelationer.

Vårt ramverk för bolagsstyrning

God bolagsstyrning utgör grunden för vår strategi och vår syn på ledarskap och hjälper oss att nå vårt mål om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vårt ramverk för bolagsstyrning hjälper oss att leva upp till vårt varumärkeslöfte och följa relevanta bestämmelser och gällande lagstiftning samt agera på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt. Vårt globala ledarskapsteam ansvarar för att implementera ramverket med stöd av en bolagsstyrningsavdelning och ett nätverk av lokala tjänstemän med ansvar för riskhantering.

Tetra Pak ramverk för bolagsstyrning

Vår stadga om ansvar specificerar roller och ansvarsområden för Tetra Lavals styrelse och Tetra Pak. Ramverket innefattar också en omfattande riskhanteringsstrategi och ett system med riktlinjer, rutiner och globala processer för att hantera och bemöta risker. För att säkerställa en effektiv och transparent intern kontrollmiljö har vi implementerat ett nytt GRC-system (Governance Risk Compliance). Detta skapar en gemensam plattform för riskhantering som omfattar riktlinjer, rutiner och kontroller för riskreducering och processer, bedömningar och rapporter för kvalitetssäkring.

År 2018 inledde vi en omfattande granskning och uppdatering av alla våra riktlinjer för policyer och procedurer. Vi kommer att slutföra detta arbete under 2019. I vårt nya onlineregister finns ansvarsområdena för Tetra Laval-koncernen och Tetra Pak tydligt beskrivna, och vi blev nästan klara med vår obligatoriska utbildning i bolagsstyrning.

Vi nådde en tillfredsställande nivå för genomförandet av vår obligatoriska utbildning i bolagsstyrning för alla medarbetare. Vi har också kontinuerligt uppdaterat vår metod och vårt system för riskhantering och skapat en enda onlineplattform som synliggör risker och hjälper oss att avgöra hur och när vi ska ge respons gällande risker samt mildra dessa.

Medan kärnvärdena formar vår företagskultur och fungerar som vägledning för vårt beteende internt och externt, innehåller uppförandekoden regler om företagets inställning beträffande arbetsvillkor, antidiskriminering, sekretess, intressekonflikter, ekonomisk rapportering, regelefterlevnad, korruptionsbekämpning, mutor, barnarbete och miljöfrågor. Vi har upprättat ett hållbarhetsforum som bidrar till att ytterligare stödja vår strategiska och tvärfunktionella syn på hållbarhet. Dess medlemmar rapporterar till strategirådet och utgörs av representanter på Vice President- och Director-nivå från hela företaget.

Förtroende och transparens

Som ett sätt att skapa förtroende och transparens gentemot våra kunder och som en del av en ansvarsfull anskaffning är vi medlem i Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), som är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att förbättra det etiska och sociala ansvarstagandet i distributionskedjan.

Vi ingår också i EcoVadis hållbarhetsbetyg och hållbarhetsresultat, vilket hjälper våra inköpsteam att övervaka miljö-, samhälls- och styrningsfrågor i distributionskedjan. För vår miljö- och samhällsprestanda nådde vi guldnivå i EcoVadis leverantörsutvärdering, vilket gör att vi tillhör de bästa 3 procenten av alla bedömda företag. År 2018 utvidgade vi vårt arbete med EcoVadis för att hjälpa våra upphandlingsgrupper att bättre övervaka miljöfrågor, sociala frågor och styrningsfrågor i distributionskedjan.

Vi redovisar vårt arbete med att hantera klimatpåverkan i CDP:s (Climate Diclsosure Project) klimatprogram för leverantörer och A-listades på CDP:s skogsprogramlista för fjärde året i rad, och fick dessutom en A-listplacering för miljöredovisning.

Läs mer om vårt arbete med att stödja hållbart skogsbruk och CDP

Globala principer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi förbundit oss att ta ett aktivt ansvar för dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Varje år skickar vi in ett meddelande om framsteg (Communication on Progress) och bidrar också aktivt till FN:s mål och de standarder för best practice som finns hos FSC™ (Forest Stewardship Council™), Världsnaturfonden (WWF), FN:s World Food Programme (WFP) och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Korruption: nolltolerans

Bekämpningen av korruption är en viktig del av vår bolagsstyrning och vi har nolltolerans mot korruption, mutor och bedrägeri. Korruption är oetiskt och underminerar marknadens möjligheter att fungera rättvist. Den förvanskar transaktionskostnader, förstör ett öppet, hederligt och anständigt samhälle och skadar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kampen mot korruption är en mycket viktig del i att vinna kunders, leverantörers och andra intressenters förtroende och främja en ansvarsfull, transparent företagskultur.

Medvetenhet, förståelse och efterlevnad

Samtliga medarbetare, på alla nivåer i företaget, har ett ansvar att följa ramverket för bolagsstyrning i sina dagliga beslut och handlingar. Detaljerna i ramverket finns på vårt intranät och det finns också ett obligatoriskt e-learningprogram.

Interna rapporteringssystem

Vem som helst inom företaget kan anonymt rapportera bekräftade eller misstänkta överträdelser mot vår uppförandekod eller oetiska beteenden direkt till Corporate Governance Officer eller Head of Audit, utan att straffbeläggas på något sätt. Varje fall av överträdelse mot vår uppförandekod hanteras separat och utreds på lämpligt sätt beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Om incidenten innebär att ett brott har begåtts rapporteras den till berörd myndighet.

En guldklassificering från Ecovadis

Tetra Pak mottog 2018 vår första guldutmärkelse från EcoVadis plattform för hållbarhetsbetyg. EcoVadis utvärderar företags sociala ansvar (CSR) i enlighet med 21 kriterier kring de fyra temana miljö, rättvisa arbetsmetoder, etik/rättvis affärspraxis och distributionskedja. Som en del av våra kunders distributionskedja tillhandahåller vi data om våra CSR-resultat till ett antal av våra kunder. Vår guldklassificering innebär att vi tillhör de bästa 3 procenten av alla bedömda företag.

Vill du veta mer om vår bolagsstyrning?