ÅTERVINNING EFTER KONSUMENTLEDET

Återvinning är nyckeln till framtiden för vårt företag. En cirkulär ekonomi är beroende av hållbara värdekedjor för återvinning, vilket säkerställer att kartonger samlas in, sorteras och återvinns så att de fortsätter leverera värde.

Vårt engagemang för återvinning

När en värdekedja för återvinning fungerar bra, förhindrar den också nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan. För att säkerställa att vårt återvinningsarbete är enhetligt i hela verksamheten införde Tetra Pak under 2018 nya team för den cirkulära ekonomin, som är organiserade i den globala hållbarhetsfunktionen.

Vi använder högkvalitativa råmaterial för att tillverka våra förpackningsmaterial och fullfölja vårt uppdrag att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Så snart våra förpackningar fullgjort sitt syfte bör dessa råmaterial inte gå förlorade. I stället kan de samlas in och, med hjälp av relativt enkel teknik, återvinnas till något användbart. 

I genomsnitt är mer än 70 procent av vårt förpackningsmaterial gjort av långa, starka pappersfibrer som kan återvinnas flera gånger. Det tunna skiktet av polymerer, eller plast, i våra vätskekartonger kan blandas med andra polymerer och omvandlas till nya produkter, till exempel takplattor, kartonglådor och mycket annat. 

Samtidigt som vi fortsätter driva på insamlingen och fiberåtervinningen utökar vi också vårt fokus på återvinning av polymererna i våra förpackningar. Som en del av vårt nyligen utfärdade åtagande i fråga om EU:s plaststrategi kommer vi att samarbeta med partners för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för alla komponenter i våra vätskekartonger. 

Återvinning bidrar till en cirkulär ekonomi som behåller värdefulla material i användning. Återvinning hjälper också till att förhindra nedskräpning och spara resurser samt minska klimatpåverkan.

Definiera lyckad återvinning

År 2010 satte vi upp ett mål om att vi år 2020 skulle ha fördubblat återvinningsgraden för våra kartonger till 40 procent. Vi var det första förpackningsföretaget som satte upp ett så ambitiöst mål och vi är på god väg att uppnå det. År 2018 var vår globala återvinningsgrad 26 procent (från 25 procent år 2017). Det är dock viktigt att notera att vi genom våra initiativ har bidragit till mycket mer än så, motsvarande 40 procent av alla förpackningar på marknaden. Använda vätskekartonger samlas in på 77 marknader runtom i världen, och PolyAl samlas in på 48.

Det var rätt att sätta upp detta mål och det har gett oss en riktning, som gjort att vårt arbete har blivit mer fokuserat. Målet ökade vikten av återvinning – både inom och utanför Tetra Pak. Det har hjälpt oss att samla partner i hela värdekedjan och har ökat medvetenheten om återvinning och förbättrat infrastrukturen längs vägen. 

Under den här tiden har vi dessutom utvecklat vårt arbetssätt i fråga om återvinning. Vi har lärt oss att varje marknad har olika behov och mognadsgrader. I stället för att fokusera på en enda global indikator – den totala återvinningsgraden – behöver vi i stället prestera bättre i förhållande till mer specifika och lokalt relevanta mål. Dessa hjälper oss att behålla vår konkurrenskraft och ser till att vi fortsätter tillgodose kraven från våra kunder och andra intressenter. Även om återvinningsgraden förvisso är ett relevant mått, är den globala återvinningsgraden varken synonym med vårt huvudsakliga mål eller det mest meningsfulla måttet.

återvinningskärl

Lokala lösningar på en global utmaning

Återvinning fungerar när alla nödvändiga faktorer är på plats och är bra samordnade. En svag eller missad lokal länk – som avsaknad av effektiva insamlingssystem, separata infrastrukturer för insamling av förpackningar och avfallshantering – är en utmaning. Med vår nya uppsättning marknadsrelevanta mål kan vi skräddarsy vårt arbetssätt och fokusera på de åtgärder som har störst potential att generera effekter eller utveckling. Vi kan så att säga zooma in rätt problem i olika geografiska områden och lösa det på rätt sätt. Vi driver för närvarande lokala återvinningsinitiativ i fler än 70 länder.

Vår nya uppsättning mål och relevanta mått kan delas in i sex kategorier: konsumentmedvetenhet, kundmedvetenhet och samarbete, insamling och sortering, fiberåtervinning, PolyAl-återvinning samt en ökning av värdet av återvunna material.

Några exempel på återvinningsmål i praktiken

Global återvinningskarta

Vi bygger värdekedjor för återvinning

Vi ser till hela värdekedjan i vårt arbete med återvinning. Detta innebär att vi arbetar med alltifrån medvetenhet hos konsumenterna och insamlings- och sorteringsinfrastruktur till att utvidga marknadens möjligheter i fråga om återvunna material samt främja affärsmöjligheter för återvinningsentreprenörerna. Ett väl fungerande samarbete och samordning av intressenterna är en förutsättning för att kunna bygga upp värdekedjor för hållbar återvinning. Vi samarbetar och interagerar med ett brett urval av lokala och globala intressenter, däribland avfallshanterings- och återvinningsföretag, kommuner, branschsammanslutningar och utrustningsleverantörer.

Läs mer om hur vi bygger upp värdekedjor för återvinning

Vill du veta mer om återvinning?