ÅTERVINNING EFTER KONSUMENTLEDET

Återvinning är nyckeln till framtiden för vårt företag. En cirkulär ekonomi är beroende av hållbara värdekedjor för återvinning, vilket säkerställer att kartonger samlas in, sorteras och återvinns så att de fortsätter leverera värde.

Vårt engagemang för återvinning

När en värdekedja för återvinning fungerar bra förhindrar den också nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan. För att säkerställa att vårt återvinningsarbete är enhetligt i hela verksamheten införde Tetra Pak under 2018 nya team för den cirkulära ekonomin, som är organiserade i den globala hållbarhetsfunktionen.

Vi använder högkvalitativa råmaterial för att tillverka våra förpackningsmaterial och fullfölja vårt uppdrag att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Så snart våra förpackningar fullgjort sitt syfte bör dessa råmaterial inte gå förlorade. I stället kan de samlas in och, med hjälp av relativt enkel teknik, återvinnas till något användbart. 

I genomsnitt är mer än 70 procent av vårt förpackningsmaterial gjort av långa, starka pappersfibrer som kan återvinnas flera gånger. Det tunna skiktet av polymerer, eller plast, i våra vätskekartonger kan blandas med andra polymerer och omvandlas till nya produkter, till exempel takplattor, kartonglådor och mycket annat. 

Samtidigt som vi fortsätter driva på insamlingen och fiberåtervinningen utökar vi också vårt fokus på återvinning av polymererna i våra förpackningar. Som en del av vårt nyligen utfärdade åtagande i fråga om EU:s plaststrategi kommer vi att samarbeta med partners för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för alla komponenter i våra vätskekartonger. 

Återvinning bidrar till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som ser till att värdefulla material behålls i bruk. Återvinning bidrar också till att förhindra nedskräpning, spara resurser och minska klimatpåverkan. 

Definiera lyckad återvinning

Vi satte upp ett mål 2010 om att vi skulle ha fördubblat vår återvinningsgrad till 40 procent år 2020. Vi var det första förpackningsföretaget som satte upp ett så ambitiöst mål och vi är på god väg att uppnå det. 2019 var vår globala återvinningsgrad 26 procent. De program vi är involverade i har resulterat i att cirka 40 % av alla vätskekartonger på marknaden samlas in för återvinning.

Det var rätt att sätta upp detta mål och det har gett oss en riktning, som gjort att vårt arbete har blivit mer fokuserat. Målet ökade vikten av återvinning – både inom och utanför Tetra Pak. Det har hjälpt oss att ena partners i hela värdekedjan och har ökat medvetenheten om återvinning och förbättrat infrastrukturen längs vägen. 

Under den här tiden har vi dessutom utvecklat vårt arbetssätt i fråga om återvinning. Vi har lärt oss att varje marknad har olika behov och mognadsgrader. I stället för att fokusera på en enda global indikator – den totala återvinningsgraden – behöver vi i stället prestera bättre i förhållande till mer specifika och lokalt relevanta mål. Dessa hjälper oss att behålla vår konkurrenskraft och ser till att vi fortsätter tillgodose kraven från våra kunder och andra intressenter. Även om återvinningsgraden förvisso är ett relevant mått, är den globala återvinningsgraden varken synonym med vårt huvudsakliga mål eller det mest meningsfulla måttet.

Green Roof Project

I Thailand har använda dryckeskartonger omvandlats till korrugerade takplattor till nödbostäder. Förutom att minska avfallet och koldioxidutsläppen har detta projekt där allmänheten medverkat också hjälpt till att öka medvetenheten om värdet av återvinning.

Lokala lösningar på en global utmaning

Återvinning fungerar när alla nödvändiga faktorer finns på plats och är samordnade på ett bra sätt. En svag eller missad lokal länk – som avsaknad av effektiva insamlingssystem, separata infrastrukturer för insamling av förpackningar och avfallshantering – är en utmaning. Med vår nya uppsättning marknadsrelevanta mål kan vi skräddarsy vårt arbetssätt och fokusera på de åtgärder som har störst potential att generera effekter eller utveckling. Vi kan så att säga zooma in rätt problem i olika geografiska områden och lösa det på rätt sätt. Vi driver för närvarande lokala återvinningsinitiativ i fler än 70 länder.

Vår nya uppsättning mål och relevanta mått kan delas in i sex kategorier: konsumentmedvetenhet, kundmedvetenhet och samarbete, insamling och sortering, fiberåtervinning, PolyAl-återvinning samt en ökning av värdet av återvunna material.

Några exempel på återvinningsmål i praktiken

Vi bygger värdekedjor för återvinning

Vi ser till hela värdekedjan i vårt arbete med återvinning. Detta innebär att vi arbetar med alltifrån medvetenhet hos konsumenterna och insamlings- och sorteringsinfrastruktur till att utvidga marknadens möjligheter i fråga om återvunna material samt främja affärsmöjligheter för återvinningsentreprenörerna. Ett väl fungerande samarbete och samordning av intressenterna är en förutsättning för att kunna bygga upp värdekedjor för hållbar återvinning. Vi samarbetar och interagerar med ett brett urval av lokala och globala intressenter, däribland avfallshanterings- och återvinningsföretag, kommuner, branschsammanslutningar och utrustningsleverantörer.

Läs mer om hur vi bygger upp värdekedjor för återvinning

Vill du veta mer om återvinning?