Ansvarsfull anskaffning

Ansvarsfull anskaffning innebär att vi, vid inköp, tar hänsyn till andra aspekter än de traditionella faktorerna kostnad, kvalitet och leveranstider. Detta är ett av de strategiska målen för vår verksamhet i distributionskedjan och innebär att vi – i alla inköpskategorier och regionala kluster – tar hänsyn till etik, arbetsrätt samt samhälls- och miljöaspekter när vi anskaffar produkter och tjänster.

Vårt arbetssätt

Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av. Som globalt företag med många tusen leverantörer i hela världen har vi möjlighet att främja god praxis kring ansvarsfull anskaffning. Vi tror att detta är rätt väg att gå och att det är avgörande för att vi även fortsättningsvis ska vara förstahandsvalet för våra kunder och för konsumenterna. Vi har utarbetat ännu striktare kriterier för inköp av de förpackningsmaterial som används i Tetra Paks förpackningar: kartong, polymerer och aluminium. Vi har också anslutit oss till CE100, ett Ellen MacArthur Foundation-initiativ till stöd för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om vårt arbetssätt

Skog i gryningen

Råmaterial med låga koldioxidutsläpp

Vårt mål är att alla våra förpackningar ska tillverkas av material som är helt förnybara. Redan nu är våra kartonger huvudsakligen gjorda av växtbaserade material som har betydligt lägre klimatpåverkan än förpackningar som tillverkats från fossila källor eller mineralkällor. De koldioxidutsläpp som Tetra Recart livsmedelsförpackning avger under sin livslängd är exempelvis fem gånger mindre än hos motsvarande stål- eller glaskärl. Med förnybara material kan produkter också ge positiva miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter, binda kol samt minska utsläppen under sin livscykel och främja hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

På webbplatsen för Ellen MacArthur Foundation kan du läsa mer om de växtbaserade materialens roll i den cirkulära ekonomin med låga koldioxidutsläpp: De förnybara materialens roll och bidrag till en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp (pdf).

Kartong

I genomsnitt utgörs cirka 75 procent av vikten för en Tetra Pak-förpackning av kartong. Trots att vi inte äger eller förvaltar några skogar använder vi oss av vår köpkraft för att främja hållbart skogsbruk.

Läs mer om kartong

Polymerer

En Tetra Pak-förpackning har ett tunt skikt av polymerer, eller plast, för att hålla innehållet fräscht och förhindra att fukt tränger in eller ut. Plast används också för att tillverka korkar, förslutningar och sugrör. Vår långsiktiga ambition är att alla våra kylda och rumstempererade förpackningar ska vara tillverkade av förnybara alternativ till oljebaserad plast.

Läs mer om polymerer

Aluminium

Inuti våra aseptiska kartonger finns ett aluminiumlager som är åtta gånger så tunt som ett hårstrå från en människa. Det skyddar färskvaror mot syre och ljus, så att de klarar sig utan kylning i flera månader. Även om detta lager är i det närmaste försumbart arbetar vi hela tiden för att göra det ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa barriärmaterial.

Läs mer om aluminium

bunt med platta kartonger

Andelen förnybara material

I genomsnitt utgörs drygt 70 procent av en Tetra Pak-förpacknings vikt av kartong. Detta tillsammans med växtbaserade polymerer, som finns i korkar och förpackningar, ökar avsevärt andelen material från förnybara källor i en förpackning. Denna andel bestäms genom att summera vikten av båda materialen och dela den med vikten på förpackningen.

Tillsatser, såsom tryckfärgen och pigmentet som ger locket sin färg, utgör en mindre del av förpackningens vikt (vanligtvis <1 %) och beaktas inte vid beräkningen av andelen förnybart material.

Användandet av förnybara material som ständigt ersätts, såsom träfiber från träd eller växtbaserad plast från sockerrör – har en viktig roll när det gäller att åtgärda resursbristen och minska klimatförändringarna.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Vill du veta mer om ansvarsfull anskaffning?